Powiązanie kooperacyjne “Nowoczesne Strony Internetowe”

Powiązanie kooperacyjne Nowoczesne Strony Internetowe” zwane dalej NSI jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw działających w sektorze usług internetowych, w tym szczególnie w zakresie tworzenia, promowania, utrzymywania i ochrony stron i portali internetowych. Branża wytwarzania i promocji specjalistycznych treści w Internecie charakteryzuje się różnorodnością potrzebnych przez rynek umiejętności i specjalizacji. Ze względu na znaczną segmentację specjalności składających się na wykonanie usługi, jaką jest stworzenie portalu internetowego, zauważyć można synergię płynącą ze wspólnej pracy profesjonalistów ze wskazanych dziedzin dla polskiego rynku.

Celem strategicznym powołania Powiązania jest inicjowanie i wspólne prowadzenie działań związanych z wzajemnym udoskonalaniem oraz pracą nad świadczonymi usługami w zakresie tworzenia portali internetowych, a w efekcie przygotowanie i wprowadzenie na rynek wspólnych dla członków Powiązania produktów o charakterze innowacyjnym. 

Naszymi celami operacyjnymi są:

 1. stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze tworzenia, promowania, utrzymywania i ochrony stron i portali internetowych,
 2. wykreowanie silnej i rozpoznawalnej pozycji członków powiązania na rynku usług w zakresie portali internetowych,
 3. promowanie tworzenia i upowszechniania wiedzy, technologii i rozwiązań służących osiągnięciu szeroko pojętej nowoczesności w tworzeniu stron internetowych,
 4. przyspieszenie transferu technologii pomiędzy usługodawcami poszczególnych części składowych portali internetowych, a w efekcie ułatwienie komercjalizacji nowych rozwiązań i technologii,
 5. stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych oraz przyszłych członków Powiązania, poprzez regularne spotkania wewnątrz Powiązania oraz wymianę know-how,
 6. przyspieszenie rozwoju regionów, w których operują członkowie Powiązania, poprzez stworzenie silnego ośrodka współpracy  pomiędzy usługodawcami poszczególnych części składowych portali internetowych,
 7. budowanie synergii poprzez współpracę członków Powiązania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia, a także tworzenia, promocji, sprzedaży i nowych produktów;
 8. rozwój i promocja współpracy międzynarodowej Powiązania i jego poszczególnych członków poprzez wspólne działania promocyjne oraz udział Partnerów i Koordynatora w międzynarodowych seminariach, konferencjach, warsztatach i międzynarodowych sieciach branżowych.

Zadania lidera i partnerów należących do naszego powiązania kooperacyjnego:

 1. Inicjowanie wspólnej realizacji projektów zmierzających do opracowania, a następnie wprowadzenia na rynek nowych produktów, rozwiązań i technologii w obszarze tworzenia, promowania, utrzymywania i ochrony stron i portali internetowych
 2. Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach, warsztatach i innych imprezach o zbliżonym charakterze dotyczących obszaru tematycznego działania Powiązania,
 3. Opracowanie strategii rozwoju Powiązania,
 4. Rozwinięcie i aktywne uczestnictwo w realizacji wspólnej strategii marketingowej Powiązania,
 5. Współpraca z partnerami spoza Powiązania oraz wypromowanie Powiązania na rynku krajowym i zagranicznym,
 6. Stworzenie informatycznego zaplecza Powiązania w postaci internetowej platformy komunikacji pomiędzy Partnerami i Koordynatorem oraz wymiany informacji w obszarze tematycznym działania Powiązania,
 7. Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, w szczególności z funduszy europejskich, budżetu Państwa oraz budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego celem finansowania projektów realizowanych przez Powiązanie lub jego członków,
 8. Pozyskiwanie inwestorów dla działań realizowanych w ramach Powiązania,
 9. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie kooperacji w Powiązaniu oraz pozyskiwanie nowych członków przystępujących do Powiązania,
 10. Promowanie, integracja oraz aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez Strony służące upowszechnieniu nowych rozwiązań w obszarze tworzenia, promowania, utrzymywania i ochrony stron i portali internetowych.

Informacje i wymagania dla potencjalnych nowych partnerów zainteresowan:

 1. Uczestnikiem Powiązania (Partnerem) może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem usług internetowych, szczególnie w obszarze tworzenia, promowania, utrzymywania i ochrony stron i portali internetowych. Powiązanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
 2. Każdy z Partnerów Powiązania uczestniczy w nim na równych prawach.
 3. Przystąpienie do Powiązania nowego uczestnika wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Powiązania. Każdy przystępujący zobowiązany jest do pisemnej akceptacji postanowień niniejszej umowy i wszelkich innych regulacji obowiązujących Powiązania.
 4. Przyjęcie nowego uczestnika (Partnera) wymaga zgody zwykłej większości członków Powiązania.
 5. Każdemu z Partnerów przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie przez Partnera niniejszej Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem umów zawartych przez Partnerów w ramach i w związku z działalnością Powiązania.
 7. Szczegółowe zasady współpracy Partnerów w ramach Powiązania określone zostaną w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Partnerów i Lidera harmonogramie zadań oraz planie wydatków na ich realizację.
 8. Każdy z Partnerów odpowiada wobec Koordynatora i pozostałych Partnerów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań powierzonych mu do realizacji zgodnie z harmonogramem zadań Powiązania.
 9. Każdy z Partnerów uczestniczących w Powiązaniu zobowiązuje się realizować powierzone mu zadania i obowiązki określone w harmonogramie zadań Powiązania.
 10. Partnerzy zobowiązują się do aktywnego uczestniczenia w Powiązaniu, w tym do uczestnictwa w jego organach, pracach, zebraniach i wypełniania wszelkich obowiązków określonych niniejszą umową i regulacjami obowiązującymi Powiązania.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, interesuje Ciebie nasza misja i cele, dołącz do naszego powiązania kooperacyjnego! Skontaktuj się z nami.